SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Hướng dẫn nộp dữ liệu dành cho các phần mềm đã kết nối vào hệ thống này
Nhập kế hoạch dạy học dành cho GV (cập nhật vào 17/09/2020)
Nhập kế KHDH và TKB dành cho cán bộ CNTT (cập nhật vào 17/09/2020)
Tập tin mẫu
VietSchool Smas QI VnEdu